Zakres usług

Zakres usług

Podstawowy Zakres Realizowanych Zadań przez firmę JARDOM-BUD

Firma zajmuje się wykonywaniem i nadzorowaniem wszelkich czynności w zakresie operacyjnego zarządzania nieruchomościami. Podstawową dziedziną jest kierowanie i zarządzanie powierzonym zasobem mieszkaniowym i infrastrukturą techniczną w myśl przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Firma prowadzi od 2008 r. działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami na własny rachunek i ryzyko.

Zakres działania firmy polega na analizie, monitorowaniu czynników od których jest uzależnione prowadzenie racjonalnej gospodarki nieruchomościami i podejmowaniu stosownych decyzji mających wpływ na bieżące a także przyszłe planowanie jak najbardziej efektywnego wykorzystania będących w administracji firmy nieruchomości.

Wiedza, profesjonalne przygotowanie oraz nabyta praktyka daje nam gwarancję osiągnięcia spodziewanego zysku we wszystkich zarządzanych przez nas nieruchomościach z pożytkiem dla właścicieli zamieszkujących w zarządzanych przez nas obiektach.

Dodatkowymi elementami wspomagającymi działalność firmy są działania w zakresie obsługi inwestycyjnej.

 • podejmowaniem działań w zakresie eksploatacji i finansowania zasobu mieszkaniowego
 • obliczaniem efektywności ekonomicznej i finansowej działań w zakresie realizacji inwestycji oraz administrowania zasobem mieszkaniowym i innymi nieruchomościami,
 • opracowywaniem koncepcji i założeń urbanistycznych pod przyszłe planowane inwestycje mieszkaniowe,
 • prowadzeniem nadzorów technicznych robót budowlanych,
 • braniem udziału w odbiorach technicznych budynków mieszkalnych oddawanych do użytku z nowego budownictwa i innych budowli infrastruktury technicznej,
 • prowadzeniem spraw technicznych w zakresie remontów i modernizacji budynków mieszkalnych i infrastruktury technicznej oraz rozbudowy i nadbudowy (przystosowania strychów dla potrzeb usług mieszkaniowych),
 • przygotowywaniem przetargów na roboty, usługi oraz związane z nabyciem gruntów pod przyszłe budownictwo mieszkaniowe,
 • zawieraniem umów na prace remontowo-modernizacyjne z wykonawcami,
 • kierowaniem pracami konserwacyjno-remontowymi,
 • wykonywaniem protokołów i ekspertyz technicznych,
 • wykonywaniem przeglądów technicznych obiektów będących w administracji oraz książek obiektów budowlanych,
 • nadzorowaniem wykonywania konserwacji i napraw bieżących w budynkach mieszkalnych,
 • zlecaniem napraw głównych budynków mieszkalnych i infrastruktury technicznej,
 • prowadzeniem bezpośrednich czynności zmierzających do regulacji stanów prawnych nieruchomości,
 • współpracą z rzeczoznawcami majątkowymi w zakresie inwentaryzacji i wyceny majątkowej,
 • prowadzeniem szkoleń w zakresie administrowania i zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi,
 • obliczaniem efektywności ekonomicznej i finansowej w tym analiza ekonomiczna eksploatowanego zasobu,
 • przygotowywaniem, zwoływaniem i prowadzeniem zebrań wspólnot mieszkaniowych, opracowywaniem regulaminów, uchwał i planów zarządzania nieruchomościami,
 • kalkulowaniem opłat, bilansowaniem przychodów, kosztów i wyników finansowych administrowanego zasobu mieszkaniowego w ramach własnego wewnętrznego rozrachunku,
 • opracowywaniem sprawozdań okresowych dla wspólnot mieszkaniowych -rozliczaniem kosztów eksploatacyjnych,
 • prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji terenowo-prawnej oraz dokumentacji technicznej.